Zasady wykonania parapetów z płytek klinkierowych.

Przed zamontowaniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże, musi być stabilne, suche i wolne od zabrudzeń. Konieczne jest wymodelowanie spadku. Układane płytki nie mogą dotykać się elementów konstrukcji metalowych, ościeżnic, w tych miejscach należy zastosować spoinę elastyczną.


Na podłoże nanosić klej elastyczny do płytek i kleić kolejno płytki parapetowe rozpoczynając od środka okna. Końce parapetu powinny być wpuszczone w elewację 2-5 cm. Długość płytki musi być taka, aby po zamontowaniu wystawała 3-5 cm za lico muru oraz wchodziła 0,5-1 cm pod ramę okienną.


Parapety układać pod kątem, aby woda opadowa mogła swobodnie spływać z powierzchni płytki. Zalecany kąt między płaszczyzną muru, a płytką powinien wynosić minimum 10°.


Szerokość spoiny między płytkami nie powinna być mniejsza niż 4 mm. Fugowanie płytek musi się odbyć po całkowitym związaniu zaprawy klejowej. Należy używać spoin dedykowanych do klinkieru, które nie odbarwią i zarysują powierzchni parapetu.


Montaż okładzin klinkierowych

1. Przy klejeniu wyrobów na tarasach, balkonach, schodach itp. należy wykonać właściwe uszczelnienie podłoża (hydroizolacja). Uszczelnienie wyprowadzać również na ścianę na wysokość zastosowanego cokołu. Miejsce styku ściana-podłoże można dodatkowo uszczelniać taśmą do tego przeznaczoną, zaleca się również zastosowanie sznura dylatacyjnego. Uszczelnienie powinno zabezpieczyć przed wnikaniem wody do warstw pod okładziną klinkierową oraz zapobiegać przed osłabianiem siły wiązania okładziny z podłożem i zabezpieczyć okładzinę przed zaciąganiem wody od spodu wykładziny.

2. Okładziny należy układać w jednym kierunku, zgodnie z liniami ciągnienia znajdującymi się na wewnętrznej stronie wyrobów

3. Przy dużych powierzchniach konieczne jest wykonanie dylatacji co 2-5 m. Szerokość szczelni dylatacyjnej powinna wynosić ok. 10 mm. Szczeliny dylatacyjne wypełniać fugą elastyczną.

4. Okładziny na powierzchniach poziomych narażonych na działanie opadów atmosferycznych powinny być układane ze spadkiem umożliwiającym swobodny spływ wody – min 2% spadku.

5. Pomiędzy płytkami należy pozostawić spoiny, najczęściej stosowane szerokości to 8 do 14 mm. Spoiny zawsze należy wypełnić dostępnymi na rynku zaprawami przeznaczonymi do fugowania klinkieru. Zaprawy w spoinach powinno się wyrównywać z licem okładziny, nadając im lekko wklęsły profil.

6. Przy układaniu stopnic schodowych należy bezwzględnie stosować zasadę nieprzyklejania części pionowej noska stopnicy do betonowego elementu schodów.


Przykładowe sposoby układania schodów klinkierowych