UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej Rozporządzenie 2016/679) informujemy:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinkier Centrum S.C. Stanisław Strzelec, Jerzy Zarębski, 43-384 Jaworze ul. Bielska 436. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: klinkier@klinkier.ig.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Klinkier Centrum S.C. Pana/Pani danych osobowych jest:

- zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), której Pan/Pani jest stroną,

- wypełnienie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO ) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa , ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),

- prawnie uzasadniony interes Klinkier Centrum S.C. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu wzajemnych roszczeń

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Klinkier Centrum S.C. w czasie trwania umowy, do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

 

5. Klinkier Centrum S.C. nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane nie są profilowane.

 

6. Przysługuje Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- dostęp do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania,

- do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- do przenoszenia danych do innego administratora,

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

7. Podmiotem, któremu Klinkier Centrum S.C. powierzyła przetwarzanie danych osobowych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest Kancelaria Zdebski Sp. z o.o. Spółka doradztwo podatkowego z siedzibą w Skoczowie ul. Stalmacha 43b celem usług księgowo-podatkowych.

 

8. Klinkier Centrum S.C. ma obowiązek przekazać dane osobowe podmiotom na gruncie obowiązującego prawa.